__________________________________________________

Červenec 2008

Použití past continuous

28. července 2008 v 9:30 | Marcela |  past continuous
Past continuous (minulý čas průběhový) se používá k vyjádření:
1) děje, který se konal v určitou dobu v minulosti.
At three o'clock yesterday afternoon I was walking back home. (Ve tři hodiny včera odpoledne jsem se vracel domů.)
2) popisu scény v ději.
It was snowing as I walked down the road. (Sněžilo, když jsem šel dolů po silnici.)
3) společně s past simple k vyjádření děje, který byl přerušen jiným.
I was riding my bike when the tyre burst. (Jel jsem na kole, když praskla pneumatika.)
4) popisu děje, který trval po určitou dobu v minulosti.
I was studying spanish for three years. (Studovala jsem španělštinu tři roky.)

Tvoření past continuous

28. července 2008 v 9:22 | Marcela |  past continuous
Past continuous (minulý čas průběhový) se tvoří pomocí slovesa to be v past simple + sloveso s koncovkou -ing:
oznamovací věta - otázka - zápor
I was cooking - Was I cooking? - I was not cooking
You were cooking - Were you cooking? - You were not cooking
He was cooking - Was he cooking? - He was not cooking

Použití past simple

28. července 2008 v 9:13 | Marcela |  past simple
Past simple (minulý čas prostý) používáme k vyjádření:
1) děje, který proběhl celý v minulosti.
Yesterday morning, the car broke down on the motorway. (Včera ráno se rozbilo auto na silnici.)
2) dějů, které se staly v minulosti - vyprávění příběhů.
We unlocked the door and went into the room. (Odemkli jsme dveře a vešli do pokoje.)
3) společně s past continuous k vyjádření děje, který přerušil jiný děj.
The bell rang while I was having dinner. (Zazvonil zvonek zatímco jsem večeřel.)

Tvoření past simple

28. července 2008 v 9:07 | Marcela |  past simple
Past simple (minulý čas prostý) se tvoří přidáním koncovky -ed u pravidelných sloves. Přehled nejpoužívanějších nepravidelných sloves můžete najít zde.
oznamovací věta - otázka - zápor
I cooked - Did I cook? - I did not cook
You cooked - Did you cook? - You did not cook
He cooked - Did you cook? - He did not cook

Nepravidelná slovesa

21. července 2008 v 7:59 | Marcela
Rozhodla jsem se udělat přehled nejpoužívanějších nepravidelných sloves. Neexistuje na to žádná rada, jak si to zapamatovat, musíte se to prostě naučit, může vám pomoci, že nějaká slovesa jsou podobná, ale zase ne vždy. Nepíšu tady všechna, protože to bych se asi upsala, ale jenom ty nejpoužívanější, většinou bývá v každém slovníku přehled všech sloves (nebo aspoň těch, co jsou ve slovníku), tak si to můžete dohledat tam.
Lepší a hezčí seznam můžete najít zde.
Infinitive - Past Tense - Past Participle - Překlad
be - was/were - been - být
become - became - become - stát se
begin - began - begun - začít
break - broke - broken - zlomit, rozbít
bring - brought - brought - přinést
build - built - built - stavět
buy - bought - bought - koupit
catch - caught - caught - chytit
choose - chose - chosen - vybrat
come - came - come - přijít
cost - cost - cost - stát (o ceně)
cut - cut - cut - krájet, řezat
do - did - done - dělat
drink - drank - drunk - pít
drive - drove - driven - řídit
eat - ate - eaten - jíst
fall - fell - fallen - padat
feel - felt - felt - cítit
find - found - found - najít
fly - flew - flown - létat
forget - forgot - forgotten - zapomenout
get - got - got - dostat
give - gave - given - dát
go - went - gone - jít
have - had - had - mít
hear - heard - heard - slyšet
hold - held - held - držet
keep - kept - kept - držet, nechat
know - knew - known - vědět
learn - learnt - learnt - učit se
lose - lost - lost - ztratit
make - made - made - udělat
meet - met - met - potkat
pay - paid - paid - platit
put - put - put - položit
read - read - read - číst
run - ran - run - běžet
say - said - said - říkat
see - saw - seen - vidět
sell - sold - sold - prodat
send - sent - sent - poslat
sing - sang - sung - zpívat
sleep - slept - slept - spát
speak - spoke - spoken - mluvit
stand - stood - stood - stát
swim - swam - swum - plavat
take - took - taken - vzít
teach - taught - taught - učit (koho)
tell - told - told - říkat
think - thought - thought - myslet
win - won - won - vyhrát
write - wrote - written - psát

Použití present perfect continuous

21. července 2008 v 7:32 | Marcela |  present perfect continuous
Present perfect continuous (předpřítomný čas průběhový) vyjadřuje:
1) nedokončenou činnost:
I have been studying English fot three years now. (Učím se angličtinu tři roky.)
2) dočasný stav nebo situaci:
We have been experiencing a lot of problems with the new computer system. (Máme hodně problémů s tím novým počítačovým systémem.)
3) jak dlouho trvala nějaká činnost:
I have been shouting your name for the past five minutes. (Křičel jsem tvoje jméno posledních pět minut.)

tvoření present perfect continuous

20. července 2008 v 7:48 | Marcela |  present perfect continuous
Present perfect continuous (předpřítomný čas průběhový) se tvoří pomocí slovesa to have v present simple + been + sloveso s koncovkou -ing.
oznamovací věta - otázka - zápor
I have been cooking - Have I been cooking? - I have not been cooking
You have been cooking - Have you been cooking? - You have not been cooking
He has been cooking - Has he been cooking? - He has not been cooking

Použití present perfect

19. července 2008 v 8:06 | Marcela |  present perfect
Present perfect (předpřítomný čas) vyjadřuje:
1) děj, který byl skončen, ale má nějaký následek v přítomnosti:
He has studied several languages, but can't speak any of them. (Učil se několik jazyků, ale neumí mluvit ani jedním.)
2) něco, co začalo v minulosti a pokračuje to do přítomnosti:
Sam has lived in this house all his life. (Sam žije v tomto domě celý život.)
3) něco, co se nám stalo/nestalo:
I have seen this film three times. (Viděl jsem ten film třikrát.)
4) kolikrát se něco stalo:
She has called you twice already this morning. (Už ti volala dvákrát tohle ráno.)

Tvoření present perfect

16. července 2008 v 15:10 | Marcela |  present perfect
Present perfect (předpřítomný čas) se tvoří pomocí slovesa to have v present simple a past participle - u pravidelných sloves se přidá koncovka -ed, u nepravidelných je to těžší viz. přehled těch nejpoužívanějších.
Oznamovací věta - otázka - zápor
I have cooked. - Have I cooked? - I have not* cooked.
You have cooked. - Have you cooked? - You have not* cooked.
He has cooked. - Has he cooked? - He has not* cooked.
* have not se zkracuje na haven't; has not na hasn't

časování slovesa to be

8. července 2008 v 10:28 | Marcela |  past simple
základní tvar - otázka - zápor
1.osoba
I was - Was I? - I was not/I wasn't
2.osoba You were - Were you? - You were not/You weren't
3.osoba He was - Was he? - He was not/He wasn't
She was - Was she - She was not/She wasn't
It was - Was it? - It was not/It wasn't
1.osoba We were - Were we? - We were not/We weren't
2.osoba You were - Were you? - You were not/You weren't
3.osoba They were - Were they? - They were not/They weren't

Neoficiální dopis

8. července 2008 v 10:19 | Marcela |  writing
Co je to neoficiální dopis?
Neoficiální dopis je dopis, který píšeme přátelům, rodině atp. Je to prostě normální dopis o tom, jak se máme, co děláme...
Jak napsat neoficiální dopis?
Opět byste se měli řídit pravidly popsanými v Jak napsat dopis, ale upřesním tu opět dva body.
1) oslovení: tak tady můžete napsat v podstatě cokoliv - Hello, Hi, Dear,...
2) rozloučení: tady je taky v podstatě jedno, co napíšete, jen nepište rozloučení používjící se v oficiálním dopise. Použít můžete: Love, With love, Lots of love, Yours,...
pozn: Rozloučení XXX se používá jen v případě, že to píšete někomu koho milujete (ne rodičům)
V neoficiální dopise můžete používat zkráceniny jako I'm, don't ad.
Na neoficiální dopis nemusíte nikam psát adresu, datum můžete napsat.

Oficiální dopis

8. července 2008 v 10:04 | Marcela |  writing
Co to je oficiální dopis?
Oficiální dopis je dopis, který píšeme na úřad, do nějaké firmy apod. Může to být stížnost na něco, žádost, odpověď na inzerát ad.
Jak napsat oficiální dopis?
Měli byste se řídit pravidly, která jsou popsaná v Jak napsat dopis. Ale pro upřesnění, několik bodů:
1) oslovení: Používá se zpravidla jen Dear... následuje buď celé jméno osoby, které píšete (Dear John Smith) nebo jen příjmení s titulem (Dear mr. Smith). Když nevíte, komu přesně to píšete, tak stačí třeba Dear manager nebo Dear sir/madam apod.
2) rozloučení: Yours sincerely - používá se, když je v oslovení uvedeno jméno
Yours faithfully - používá se, když není v oslovení uvedeno určité jméno
V oficiálním dopise se také nepoužívají zkráceniny, takže I'm se rozepisuje na I am; don't na do not ad.
Co ještě nesmí v dopise chybět?
Nahoře vlevo se píše adresa, komu to píšete. Pod ní, ale vpravo se píše datum a pak už můžete začít psát samotný dopis.

Jak napsat dopis

7. července 2008 v 8:30 | Marcela |  writing
Hodně záleží na tom, jestli píšete oficiální (na úřad, žádost, stížnost, apod.) nebo neoficiální (kamarádovi, rodičům, apod.) dopis. Každý z nich má totiž ještě další pravidla o tom, jak ho napsat, ale o tom se rozepíšu jindy.
Co nesmí v žádném dopise chybět:
1) oslovení: na začátku dopisu musí být oslovení - jaké záleží na formě dopisu, ale musí tam být, takže třeba: Dear Mum,..... Nemůžete začít psát dopis bez oslovení.
2)úvod: Po oslovení následuje úvod. Nemůžete hned po oslovení začít psát rovnou důvod, proč píšete. Opět ukázka (budu pokračovat v tom Dear Mum,): Thanks for your letter. I'm fine... Já tady uvádím příklad na neoficiálním dopisu, v oficiálním, byste samozřejmě nepsali o tom, že se máte dobře.
3)důvod: Teď už můžete napsat důvod, proč vlastně píšete. Je to nejdůležitější a zpravidla i nejdelší část dopisu. Ukázka: Next week I'm leaving to London...
4)závěr: Nějaké ukončení dopisu. Nikdy nevím, co tam napsat, opět hodně záleží na formě dopisu. Moje oblíbené zakončení: I'm looking forward to your answer/ your visit...
5)rozloučení: Taky hodně důležité. Vypíšu tady různé formy rozloučení:
XXX - X znamená kiss (polibek), píše se jen, když píšeme někomu, koho milujeme.
Love/with love/lots of love - s láskou - běžně používané v neoficiálních dopisech
Yours - tvůj/tvá - také běžně používáno v neof. dopisech
Your sincerely - používáno v oficiálních dopisech, když víme komu to posíláme. (Vím, zní to divně, ale když to píšete určité osobě, používá se tohle)
Yours faithfuly - používáno v oficiálních dopisech, když nevíte, komu to píšete (tzn: píšete na nějaký úřad, do firmy, v oslovení není jméno osoby, ale třeba jen Dear manager, apod.)
Pak se pod to podepíšete a je to.

Frázová slovesa: look +

1. července 2008 v 12:05 | Marcela |  phrases
look back (on sth) - ohlížet se (na něco)
look forward to sth/doing sth - těšit se na něco/dělání něčeho
look after sb - starat se o někoho
look at - dívat se na
look for - hledat
look about - rozhlížet se
look alike - vypadat jako
look apart from - odmyslet si
look up to sb - vzhlížet k někomu, obdivovat někoho
look up - vyhledat

Použití present continuous

1. července 2008 v 11:51 | Marcela |  present continuous
Přítomný čas průběhový (present continuous) vyjadřuje:
1) děj, který právě probíhá:
I am writing at the moment. (Právě píšu.)
2) děj, který se neděje, když to zrovna říkám, ale děje se v besprostřední blízkosti:
I am reading a lot of books these days. (Čtu hodně knih v těchto dnech.)
3) měnící situaci:
Computers are getting faster and faster. (Počítače se stávají rychlejšími a rychlešími.)
4) děj, který se často opakuje a rozčiluje nás:
My boss is always asking me to stay late. (Můj šéf po mně vždy chce, abych zůstala déle.)